01.02.2022

POZIV STRANCIMA - SEZONSKIM RADNICIMA U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU NA RADU U REPUBLICI HRVATSKOJ/ A CALL TO FOREIGNERS - SEASONAL WORKERS IN CATERING AND TOURISM WORKING IN THE REPUBLIC OF CROATIA

(for English scroll down)

U Republici Hrvatskoj udio sezonskih radnika u djelatnosti ugostiteljstva i turizma sve više i više  zauzima značajno mjesto na tržištu rada zbog velike potrebe za radnicima u navedenim sektorima. I ove godine očekuje se veliki broj radnika koji će dolaziti iz tzv. trećih zemalja (zemlje koje nisu članice EU).

Veliki broj sezonskih radnika, a posebno radnika iz zemalja koje nisu članice EU, nije upoznat sa svojim radnim i ostalim pravima i najčešće su upravo ti radnici najugroženija kategorija radnika, smatra Europska komisija.

Morate znati da Direktiva EU o sezonskim radnicima koja obvezuje Republiku Hrvatsku  (2014/36/EU)  i čije odredbe su uvrštene u Zakon o strancima (NN 133/20.), u večini svojih odredbi predviđa jednak tretman sezonskih radnika i državljana EU/EEA, uz pojedina ograničenja vezana za duljinu vašeg boravka u Republici Hrvatskoj.

Sindikat turizma i usluga Hrvatske, u skladu s odredbama Zakona o strancima,  Zakona o radu, nacionalnim sektorskim kolektivnim ugovorom za ugostiteljstvo, kao i velikim brojem kolektivnih ugovora zaključenih s većinom poslodavaca u velikim hotelskim kompanijama, pruža besplatnu pravnu pomoć svim radnicima iz djelatnosti ugostiteljstva i turizma koji su učlanjeni u Sindikat, pa tako i vama - stranim radnicima, ako postanete našim članovima, a sve s ciljem jedinstvene primjene zakonske regulative na sve radnike u Republici Hrvatskoj, vaše pravne sigurnosti i bolje adaptacije u državi u koju dolazite.

TKO SMO ?

Sindikat turizma i usluga Hrvatske (STUH)  najveći je, reprezentativni sindikat radnica i radnika u turističkoj i ugostiteljskim djelatnostima, brojimo oko 4. 000 članova organiziranih u više od 200 sindikalnih podružnica diljem zemlje.

STUH je član najveće  sindikalne središnjice u zemlji – Saveza samostalnih sindikata Hrvatske – koja broji oko 110 000 članova (oko 50% od ukupnog broja sindikalno organiziranog radništva udruženog u ostale sindikalne središnjice) i udružuje 23 granska sindikata.

STUH je član IUF-a (Međunarodne sindikalne konfederacije zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj industriji, ugostiteljstvu i turizmu) koja broji više od 12 milijuna članova u 120 zemalja diljem svijeta i EFFAT-a (sindikalne konfederacije istog tipa samo na europskoj razini) koji broji 2 600 000 članova u 35 europskih zemalja.

STUH djeluje s pet regionalnih i jednim područnim uredom na teritoriju cijele  Republike Hrvatske.

PRAVA KOJA OSTVARUJETE KAO ČLANOVI SINDIKATA!

Svi naši članovi  imaju pravo na:

- pomoć pri zaključivanju ugovora o radu kod novog poslodavca,

- kontrolu svojih prava iz Kolektivnog ugovora i akata društva, ili nacionalnog KU,

- besplatnu pravnu zaštitu u svakom trenutku, uključujući i besplatno zastupanje na sudu u slučaju potrebe,

- pravne, ekonomske i druge savjete iz područja vašeg radno-pravnog statusa i boravka U Republici Hrvatskoj

UČLANITE SE !

Kako bi vaš rad u  Republici Hrvatskoj u  djelatnosti ugostiteljstva i turizma protekao sukladno vašim očekivanjima i pravima koja ostvarujete, u kvalitetnim radnim i smještajnim  uvjetima pozivamo vas da se tijekom svog boravka i rada u Republici Hrvatskoj učlanite u Sindikat turizma i usluga Hrvatske!

Za sva pitanja možete nam se obratiti na:

telefon: 01 4655620

mobitel: 098 408529

e-mail: maja@stuh.hr

web: www.stuh.hr

Facebook: https://www.facebook.com/stuh.hr/

 

In the Republic of Croatia, the share of seasonal workers in the hospitality and tourism industry is increasingly occupying a significant place in the labor market due to the great need for workers in these sectors. This year, also, a large number of workers is expected to come from the so-called third countries (non-EU countries).

A large number of seasonal workers, especially workers from non-EU countries, are not familiar with their labor and other rights, and most often these workers are the most endangered category of workers, according to the European Commission.

You should know that the EU Directive on Seasonal Workers, which binds the Republic of Croatia (2014/36 / EU) and whose provisions are included in the Aliens Act (OG 133/20), in most of its provisions provides for equal treatment of seasonal workers and EU / EEA citizens , with certain restrictions related to the length of your stay in the Republic of Croatia.

The Trade Union of Tourism and Services of Croatia, in accordance with the provisions of the Aliens Act, the Labor Law, the National sectoral collective agreement for hospitality sector, as well as a large number of collective agreements concluded with most employers in large hotel companies, provides free legal aid to all employees in tourism and hospitality sector who are members of  our union, and so to you - foreign workers as well, if you become our members, all with the aim of equal application of legislation to all workers in the Republic of Croatia, your legal security and better adaptation to the country you come to.

WHO ARE WE?

The Trade Union of Tourism and Services of Croatia (STUH) is the largest, representative union of workers in tourism and hospitality sector, with about 4,000 members organized in more than 200 trade union locals across the country.

STUH is a member of the largest trade union confederation in the country – The Union of Autonomous Trade Unions of Croatia - which has about 110,000 members (about 50% of the total number of workers organized by other trade union confederations) and unites 23 branch trade unions.

STUH is a member of the IUF (The International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations ) which has more than 12 million members in 120 countries worldwide and EFFAT (European Federation of Trade Unions in the Food, Agriculture and Tourism) - the same type of association only at European level, which has 2 600,000 members in 35 European countries.

STUH operates with five regional and one territorial office throughout the Republic of Croatia.

THE RIGHTS YOU EXERCISE AS OUR TRADE UNION MEMBERS

All our members have the right to:

- assistance in concluding an employment contract with a new employer,

- control of their rights from the collective agreement and acts of the company, or the National sectoral collective agreement ,

- free legal protection at all times, including free representation in court if necessary,

- legal, economic and other advice in the field of your employment status and residence in the Republic of Croatia

JOIN US!

In order for your work in the Republic of Croatia to proceed in accordance with your expectations and rights, in quality working and accommodation conditions we invite you to join the Trade Union of Tourism and Services of Croatia during your stay and work in the Republic of Croatia!

For all questions you can contact us at:

phone: 01 4655620

mobile: 098 408529

e-mail: maja@stuh.hr

web: www.stuh.hr

Facebook: https://www.facebook.com/stuh.hr/

Kolektivni ugovori

  • Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstvaPreuzmi
  • Dodatak I o izmjenama i dopunama KOLEKTIVNOG UGOVORA UGOSTITELJSTVA sklopljenog dana 11. travnja 2022. godinePreuzmi
  • Tumačenje čl. 30. st. 1. Komisije za tumačenje KUU, a vezano za povećanje minimalne plaće od 1. 1.2023.Preuzmi
  • Odluka o proširenoj primjeni KUU, svibanj 2022.Preuzmi

Anketa

Možete li sa svojom plaćom pokriti porast životnih troškova?
Pogledajte ostale ankete