13.12.2017

Pravna pitanja: Dar djetetu

Dar djetetu smatra se materijalnim pravom radnika koje nije uređeno Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14), već ga poslodavac utvrđuje kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili ovisi o odluci samog poslodavca za isplatu.
Međutim, u skladu sa čl. 7. st. 2. red br. 18. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17; nadalje Pravilnik DOH), a sukladno odredbama čl. 9. st.1. toč. 9. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16; nadalje Zakon), ako poslodavac svojim radnicima isplaćuje dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti), isplata se ne smatra oporezivim primitkom po osnovi nesamostalnog rada do iznosa od 600,00 kuna godišnje. Dakle, ako poslodavac isplaćuje dar djetetu, radnik ima pravo na dar za svako dijete koje je bilo kada tijekom tekuće godine, a zaključno sa 31.12. tekuće godine navršilo 15 godina.
U slučaju da kod istog poslodavca rade oba roditelja, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu, moguće je da poslodavac uredi pravo na dar djetetu samo onom roditelju preko kojeg je dijete zdravstveno osigurano ili za koje roditelj koristi uvećanje osobnog odbitka. Međutim, porezni propisi ne navode takvo ograničenje, što znači da bi poslodavac mogao dar djetetu u neoporezivom iznosu isplatiti (dodijeliti) i jednom i drugom roditelju.
Također, dar djetetu je za poslodavca porezno priznati trošak s aspekta utvrđivanja osnovice poreza na dobit.
Ovisno o primjeni kontnog plana, dar djetetu u neoporezivom iznosu knjiži se kao duguje konto 4 Darovi djeci radnika i potražuje konto 2 - Obveze za prigodne nagrade i darove radnicima. Nakon izvršene isplate knjiži se duguje konto 2 - Obveze za prigodne nagrade i darove radnicima i potražuje konto 1 - Novac na žiro računu. Međutim, ukoliko se ova naknada isplaćuje u većem iznosu od neoporezivog, isplaćena svota iznad neoporezivog iznosa smatra se plaćom (dohotkom od nesamostalnog rada) i potrebno je obračunati sve odgovarajuće poreze, prirez i doprinose.
Nadalje, u skladu sa čl. 172. st.12. Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 112/12-73/17) dar za djecu do 15. godine života do propisanog neoporezivog iznosa primitka po osnovi nesamostalnog rada izuzet je od ovrhe i uplaćuje se na radnikov račun koji je zaštićen od ovrhe na novčanim sredstvima.
S obzirom da je dar djetetu do 15 godina starosti, do propisanog iznosa od 600,00 kuna godišnje neoporezivi primitak koji se ne smatra dohotkom, unosi se u JOPPD obrazac, i to na strani A pod rednim brojem VII.- Isplaćeni neoporezivi primici, te se na stranu B JOPPD obrasca pod rednim brojem 15.1. - Oznaka neoporezivog primitka unosi oznaka 21, a iznos se upisuje u redni broj 15.2. - Iznos neoporezivog primitka. Dar djetetu moguće je isplatiti na tekući račun radnika, ali može se izvršiti i isplatom iz blagajne ili davanjem dara djetetu u naravi, što je također potrebno odgovarajuće navesti u JOPPD obrascu na način da se u redni broj 16.1. - Oznaka načina isplate upiše 1 - gotovina, 4 - na tekući račun ili 5 - davanje u naravi. Vrijednost dara u naravi za djecu radnika potrebno je utvrditi u skladu sa tržišnom vrijednošću dara s uključenim PDV-om.
Također, u skladu sa čl. 35. st. 1. toč. 6. Pravilnika DOH, obrtnicima, osobama koje obavljaju djelatnost samostalnih zanimanja i s njima izjednačenim fizičkim osobama (čl. 29. Zakona), poslovnim izdacima po osnovi samostalne djelatnosti, u smislu čl. 7. Pravilnika DOH, smatraju se i izdaci za dar djetetu do 15 godina starosti u visini neoporezivog iznosa od 600,00 kuna godišnje po djetetu, bez obzira da li se radi o djeci obrtnika ili djeci radnika.
Važno je napomenuti da KU ugostiteljstva, a temeljem tumačenja Komisije za tumačenje KU, pravo na dar djetetu sukladno čl. 48. KUU ostvaruju  oba roditelja koja rade kod istog poslodavca i oba roditelja koja rade kod različitih poslodavaca tj. ne postoji ograničenje vezano roditelja preko kojeg je dijete prijavljeno.

 

Kolektivni ugovori

  • ODLUKA O PROŠIRENJU PRIMJENE KUUPreuzmi
  • NN 36/2018 (18.4.2018.), Kolektivni ugovor ugostiteljstvaPreuzmi
  • KOLEKTIVNI UGOVOR UGOSTITELJSTVA 2015. -pročišćeni tekst za NNPreuzmi
  • Odluka o proširenoj primjeni KUUPreuzmi

Anketa

Što vam je u ovom trenutku najpotrebnije od sindikalne ponude?
Pogledajte ostale ankete